PRIMARIA COMUNEI RUNCU

Acte necesare:


OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM

Nota: Actele administrative se emit in max. 30 zile de la data inregistrarii solicitarii1. Cererea tip completata cu elementele de identificare ale solicitantului, cu precizarea scopului solicitarii actului

2. Plan incadrare zona (sc 1:1000) (cate 2 exemplare)

3.Plan de situatie (sc.1:500), pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a mijlocului publicitar si cotat fata de repere fixe identificabile (cate 2 exemplare)

4. Copie extras carte funciara in original, nu mai vechi de 30 zile, al imobilului

5. Copia actului de proprietate/titlul asupra imobilului, inclusiv documentatia cadastrala

6. Copie B.I./C.I.

7. Documentul de plata a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism, platita la casieria primariei

8. Dosar plastic (2 bucati)


********************************************************************************************************************


OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Nota: Actele administrative se emit in max. 30 zile de la data inregistrarii solicitarii1. Cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire si anexa completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform proiectului intocmit (DTAC);

2. Certificatul de urbanism (copie), in termen de valabilitate;

3. Documentatia tehnica (DTAC) intocmita de proiectant autorizat, cu drept de semnatura, conform anexa 1 ( continutul cadru ) din Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare – (cate 2 exemplare in original);

4. Documentele, avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism (original + copie);

5. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizata);

6. Extrasul de plan cadastral si extrasul de carte funciara actualizat la zi (unde este cazul) (original + copie);

7. Dovada achitarii taxelor (taxa pentru emiterea autorizatiei de construire conform HCL, taxa timbru arhitectura, alte taxe specificate in certificatul de urbanism);

8. Dosar plastic (2 bucati)


********************************************************************************************************************

FORMULARE UTILE:» Descarca fisier cu - Actele necesare obtinerii Certificatului de Urbanism -
» Descarca fisier cu - Actele necesare obtinerii Autorizatiei de Construire/Desfiintare -
» F1_CERERE_CERTIFICAT_DE_URBANISM -
» F7_CERERE_PRELUNGIRE_CU -
» F8_CERERE_AUTORIZATIE_DE_CONSTRUIRE_ -
» F12_CERERE_PRELUNGIRE_AC -
» F13-COMUNICARE INCEPERE LUCRARI -
» F15-COMUNICARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR -